مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی محمد
نام خانوادگی:محمدی
نخصص ها:علوم حدیث ، ادبیات فارسی ، علوم تربیتی

زندگی نامه

خدایاحق تو را  چگونه به جا آورم؟

خداوندا توفیق که بهترین رفیق باشد را یارم ساختی تو را چگونه سپاس کنم؟

خداوندا دستم گرفتی و مرا قدم به قدم با کلمات معصومین آشنا کردی تو را با چه زبانی شکر کنم؟

خداوندا من بیمقدار را در این وادی به آشنایی با دوستانت مفتخر کردی تو را چگونه سپاس گویم؟ 

خدایا این جا حوزه بحث علوم آل محمد حوزه علمیه قم است. شاگردی شاگردان امام صادق لطفی افزون است که شکر آن بر من سنگین است؛ اما به بزرگی خودت شکر.

مدتی زانو زدن در کنار درسهایی مثل: فقه، اصول و... که باز خود را برای بهره بردن بیشتر از کلمات معصومین است. خداوندا از تمام لحظاتی که بر من بیمقدار منت نهادی و مرا لایق این لباس کردی تو را سپاس گویم. 

خدایا توفیقی برایم حاصل کن تا در حوزه درس امام صادق (سلام خدا بر او باد)  از کلمات معصومین بیشتر استفاده ببرم.خود را در معرض لطف آنان قرار دهم تا دلم توشه ای از بارقه نور آنها بهره گیرد. انشاالله